Regulamin dla Talentów

Określający zasady korzystania z serwisu BrainJobs.pl

 

§ 1 Definicje

BrainJobs.pl- Braincode Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36D/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000593431, nr NIP 5911697936, nr REGON 36329980000000, kapitał zakładowy 5 000 zł, e-mail: kontakt@brainjobs.pl, prowadząca Serwis.

Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Firma – zarejestrowany w Serwisie podmiot, będący przedsiębiorcą z rynku usług IT, poszukujący poprzez Serwis pracowników lub współpracowników.

Oferta pracy lub Oferta – tworzona przez Firmę oferta pracy/współpracy składana poszczególnym Talentom poprzez Serwis w oparciu o Profil Talentu.

Profil Talentu - profil w Serwisie, w którym Talent zamieszcza informacje o sobie, zwłaszcza dotyczące swoich umiejętności.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – serwis internetowy  „BrainJobs.pl” dostępny pod adresem www.BrainJobs.pl prowadzony przez BrainJobs.pl umożliwiający nawiązanie kontaktu pomiędzy Talentem i Firmą w celu podjęcie przez nich współpracy.

Talent – osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, poszukująca poprzez Serwis pracy/możliwości współpracy na rynku IT posiadająca właściwe kwalifikacje w tym kierunku.

Użytkownik – każdy zarejestrowany w Serwisie użytkownik, zarówno będący Talentem jak i Firmą.

 

§ 2 Rejestracja w Serwisie

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, takich jak możliwość otrzymywania Ofert pracy od Firm, należy zarejestrować się w Serwisie tj. założyć Profil Talentu.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie swoich danych w odpowiednim miejscu w Serwisie lub korzystając z uprzednio założonego profilu Talentu w serwisie LinkedIn.
 3. Talent umieszczając dane na swój temat w Serwisie, w tym w zakresie posiadanych umiejętności, oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym, a także, że posiada on wszelkie niezbędne prawa do materiałów umieszczanych przez siebie w Serwisie.
 4. BrainJobs.pl wyśle Talentowi, na adres e-mail podany przez Talent podczas rejestracji wiadomość weryfikującą. W momencie potwierdzenia woli zarejestrowania się w Serwisie przez Talent zostaje zawarta pomiędzy Talentem a BrainJobs.pl, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług przez BrainJobs.pl w ramach Serwisu, w tym o prowadzenie Profilu Talentu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
 5. Rejestracja w Serwisie, a także korzystanie z usług dostępnych w Serwisie jest dla Talentów bezpłatne.  
 6. Talent może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez BrainJobs.pl w związku z Serwisem, w tym z Profilu Talentu, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Talent powinien wysłać do BrainJobs.pl, na adres email: kontakt@brainjobs.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w tym zakresie, a także usunięciem Profilu Talentu.
 7. Talent może posiadać tylko jeden Profil Talentu.

 

§ 3 Oferty pracy

 1. Firma może wysłać do Talentu, za pośrednictwem Serwisu, dopasowaną do jego profilu zawodowego, Ofertę pracy.
 2. Talent zainteresowany Ofertą może zdecydować o ujawnieniu swoich danych kontaktowych Firmie, która skierowała do niego Ofertę.
 3. Ujawnienie danych, o którym mowa w ust. 2, następuje za pośrednictwem Serwisu. Po otrzymaniu danych od Talentu Firma skontaktuje się z nim w celu ustalenia dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.

 

§ 4 Podjęcie współpracy

 1. W przypadku podjęcia współpracy pomiędzy Firmą, a Talentem Talent jest zobowiązany niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od nawiązania tej współpracy, poinformować BrainJobs.pl, poprzez wpisanie w odpowiednim miejscu w Serwisie, o wynikających z umowy: momencie rozpoczęcia współpracy oraz o wysokości:
  1. w przypadku umowy o pracę - miesięcznego wynagrodzenia brutto;
  2. w przypadku umowy cywilnoprawnej:

i.stawki godzinowej – jeśli rozliczenie ma charakter godzinowy;

ii. stawki dziennej – jeśli rozliczenie ma charakter dzienny;

iii. stawki tygodniowej – jeśli rozliczenie ma charakter tygodniowy;

iv. stawki miesięcznej – jeśli rozliczenie ma charakter miesięczny ;

 1. W przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie Talentu w ramach zawartej umowy jest zmienne Talent podaje wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
 2. Za moment nawiązania współpracy uznaje się dzień zawarcia umowy lub pierwszy dzień obowiązywania tej umowy - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi szybciej.
 3. W przypadku, gdy informacje, o których mowa w ust. 1 zostały wcześniej podane przez Firmę - Talent jest zobowiązany w ww. terminie zweryfikować podane przez Firmę informacje, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazać je BrainJobs.pl.
 4. BrainJobs.pl może zwrócić się do Talentu o przedstawienie wskazanych w ust. 6, dokumentów w celu zweryfikowania podanych przez Talent oraz Firmę informacji.
 5. Dokumentami, o których mowa w ust. 5 są: umowa pomiędzy Talentem a Firmą, potwierdzenie przelewu z wynagrodzeniem otrzymanego przez Talent od Firmy, a także właściwy dokument podatkowy (np. PIT)  z potwierdzeniem jego złożenia w Urzędzie Skarbowym.

 

§ 5 Bonus dla Talentu

 1. BrainJobs.pl wypłaci Talentowi bonus, będący premią pieniężną, wynoszący w przypadku Talentów:
  1. zatrudnionych na umowę o pracę - 25% jego wynagrodzenia miesięcznego brutto , ustalonego na podstawie danych, o których mowa w § 4 Regulaminu jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

- Wynagrodzenie wskazane przez Talent będzie zgodne z faktycznym wynagrodzeniem należnym mu od Firmy;

- Talent pozostanie zatrudniony w Firmie, co najmniej przez okres 3 miesięcy i w razie potrzeby potwierdzi to BrainJobs.pl zaświadczeniem wystawionym przez Firmę;

- Talent poda BrainJobs.pl następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, właściwy urząd skarbowy - niezbędne do rozliczenia przez BrainJobs.pl należnego podatku,  oraz;

- Talent wskaże BrainJobs.pl numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank krajowy, na który zostanie wypłacony bonus.

 1. współpracujących z Firmą na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą:

i. w przypadku umowy rozliczanej godzinowo - 25% z kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu Talentu za 160 godziny pracy;

ii. w przypadku umowy rozliczanej dziennie – 25% z kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu Talentu za 20 dnia pracy;

iii. w przypadku umowy rozliczanej tygodniowo – 25% z kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu Talentu za 4 tygodnia pracy;

iv. w przypadku umowy rozliczanej miesięcznie – 25% z kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu Talentu za 1 miesiąc pracy;

W każdym przypadku, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

- Wynagrodzenie wskazane przez Talent będzie zgodne z faktycznym wynagrodzeniem należnym mu od Firmy;

- Talent będzie współpracował z Firmą w sposób ciągły, co najmniej przez okres 3 miesięcy i w razie potrzeby potwierdzi to BrainJobs.pl zaświadczeniem wystawionym przez Firmę;

- Talent poda BrainJobs.pl następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, właściwy urząd skarbowy - niezbędne do rozliczenia przez BrainJobs.pl należnego podatku, oraz;

- Talent wskaże BrainJobs.pl numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank krajowy, na który zostanie wypłacony bonus.

 1. Jeżeli wynagrodzenie Talentu, o którym mowa w ust. 1 lit. b. powyżej zawiera w sobie podatek VAT, bonus liczony jest od kwoty nieuwzględniającej tego podatku (tj. od kwoty netto).
 2. BrainJobs.pl dokona wypłaty bonusu w terminie 14 Dni roboczych licząc od momentu, w którym zostaną spełnione warunki do wypłacenia bonusu.
 3. Bonus jest wypłacany Talentowi jednorazowo. W przypadku kolejnych umów z Firmą lub z podmiotami powiązanymi z Firmą - Talentowi nie przysługuje nowy bonus.
 4. Talent przyjmuje do wiadomości, że bonus stanowi przychód Talentu, w szczególności powinien zostać wykazany przez Talent we właściwym zeznaniu podatkowym a Talent może być zobowiązany do zapłaty należnego podatku dochodowego.. W przypadku Talentów uzyskujących bonus w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą bonus stanowi przychód z tej działalności.

 

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Talentów przekazanych BrainJobs.pl w wyniku rejestracji w Serwisie jest BrainJobs.pl.
 2. Talent rejestrując się w Serwisie dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usług świadczonych w związku z Serwisem. Podane przez Talent dane osobowe będą przetwarzane przez BrainJobs.pl w celu, o którym mowa w niniejszym ustępie..
 3. Talent ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Dla każdego Użytkownika widoczne są następujące, podane przez Talent, dane o Talencie: lokalizacja, dotychczasowe doświadczenie, ukończone studia, szkolenia oraz kursy, umiejętności, certyfikaty.
 5. Talent może zdecydować o ujawnieniu pozostałych danych o sobie Firmie o czym mowa jest w § 3 Regulaminu.  
 6. W przypadku rejestracji Talentu, z użyciem ID osoby polecającej, BrainJobs.pl – w przypadku nawiązania przez Talent współpracy z Firmą – może poinformować o tym fakcie osobę polecającą, jednakże bez wskazywania jej kwoty wynagrodzenia należnego Talentowi.

 

§ 7 Działanie Serwisu

 1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies  z dostępem do sieci Internet.
 2.  Dla zarejestrowania w Serwisie konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

 

§  8 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać BrainJobs.pl na adres email: kontakt@brainjobs.pl
 2. BrainJobs.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Talent będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z:

a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

b)Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;

c)Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Talent, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej w oparciu o Regulamin w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Talent musi poinformować BrainJobs.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Talent może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w niniejszym regulaminie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Talent wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. BrainJobs.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:

a) dostosowaniem Serwisu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu;

b) poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;

c) zmianą funkcjonalności usług;

d) zwiększeniem konkurencyjności Serwisu;

 1. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Talentu przypisany do jego Profilu.
 2. W przypadku gdy Talent nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 3. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Talent powinien wysłać informację o tym na adres email kontakt@brainjobs.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Stronami ewentualnych umów o pracę/współpracę zawartych z związku z Serwisem są wyłącznie poszczególne Talenty oraz Firmy. BrainJobs.pl jedynie udostępnia platformę, która umożliwia nawiązanie kontaktów wspomnianym podmiotom i tym samym nie odpowiada za przebieg rekrutacji realizowanych przez Firmę.
 2. Użytkownicy Serwisu powinni komunikować się ze sobą z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 3. Wszelkie koszty związane z rekrutacją ponosi Talent lub Firma w przypadku gdy strony tj. Firma oraz Talent, tak się umówią.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. W przypadku ewentualnych sporów sądowych z Talentem nie będącym konsumentem  sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę BrainJobs.pl.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Braincode Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej - Curie 36D/1, Kościerzyna, e-mail: kontakt@brainjobs.pl,
- Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …
- Data zawarcia umowy …
- Imię i nazwisko Talentu
- Adres Talentu
- Podpis Talentu (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

 

Regulamin dla Firm

Określający zasady świadczenia usług w ramach serwisu BrainJobs.pl

 

§ 1 Definicje

BrainJobs.pl - Braincode Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36D/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000593431, nr NIP 5911697936, nr REGON 36329980000000, kapitał zakładowy 5 000 zł, e-mail: kontakt@brainjobs.pl, prowadząca Serwis.

Firma – zarejestrowany w Serwisie podmiot, będący przedsiębiorcą z rynku usług IT poszukujący poprzez Serwis pracowników.

Oferta pracy lub Oferta – tworzona przez Firmę oferta pracy/współpracy składana poszczególnym Talentom poprzez Serwis w oparciu o Profil Talentu.

Profil Firmy – profil Firmy w Serwisie zawierający informacje o firmie.

Profil Talentu – profil Talentu w Serwisie, w którym Talent zamieszcza informacje o sobie, zwłaszcza dotyczące swoich umiejętności.

Prowizja – prowizja należna BrainJobs.pl od Firmy, ustalona zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rekrutacja – każdorazowe działania Firmy w Serwisie lub będące powiązane z Serwisem zmierzające do pozyskania ściśle określonego pracownika/współpracownika, rozpoczynające się od stworzenia Oferty pracy, a kończące się na nawiązaniu współpracy z Talentem lub wycofaniem Oferty.

Serwis – serwis internetowy  „BrainJobs.pl” dostępny pod adresem www.BrainJobs.pl prowadzony przez BrainJobs.pl umożliwiający nawiązanie kontaktu pomiędzy Talentem i Firmą w celu podjęcie przez nich współpracy.

Talent – osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia poszukująca poprzez Serwis pracy na rynku IT posiadająca właściwe kwalifikacje w tym kierunku.

Użytkownik – każdy zarejestrowany w Serwisie użytkownik, zarówno będący Talentem jak i Firmą.

 

§ 2 Rejestracja w Serwisie

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, zwłaszcza takich jak możliwość składania Talentom Ofert pracy, Firma musi zarejestrować się w Serwisie tj. założyć Profil Firmy.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie w odpowiednim miejscu w Serwisie informacji o Firmie zgodnie z wytycznymi dostępnymi w Serwisie.
 3. Firma zamieszczając dane w Serwisie oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym, a także, że posiada ona wszelkie niezbędne prawa do materiałów umieszczanych przez siebie w Serwisie.
 4. Osoba dokonująca rejestracji Firmy w Serwisie oświadcza, że ma wszelkie niezbędne prawa do tego, a także do prowadzenia wszelkich działań w imieniu Firmy w związku z Serwisem.
 5. BrainJobs.pl  wyśle, na adres e-mail podany przez Firmę podczas rejestracji wiadomość weryfikującą. W momencie potwierdzenia woli zarejestrowania się w Serwisie przez Firmę zostaje zawarta pomiędzy Firmą a BrainJobs.pl, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu, w tym o prowadzenie Profilu Firmy, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Firma może posiadać tylko jeden Profil Firmy.

 

§ 3 Rekrutacja

 1. W celu rozpoczęcia Rekrutacji Firma tworzy Ofertę pracy, którą następnie kieruje do wybranych Talentów.
 2. Talent zainteresowany Ofertą może udostępnić swoje dane kontaktowe Firmie, w tym w celu umożliwienia Firmie kontaktu na potrzeby prowadzenia dalszej rekrutacji.
 3. W przypadku gdy po ujawnieniu danych okaże się, że Talent jest już pracownikiem/współpracownikiem Firmy i strony są związane właściwą umową - Firma niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od ujawnienia tego faktu, poinformuje o tym BrainJobs.pl , a także wykaże fakt wcześniejszego nawiązania współpracy z Talentem, pod rygorem uznania, że Talent został pozyskany przez Firmę dzięki Serwisowi.

 

§ 4 Podjęcie współpracy

 1. W przypadku podjęcia przez Firmę współpracy z Talentem Firma jest zobowiązana niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od nawiązania tej współpracy, poinformować BrainJobs.pl, poprzez wpisanie w odpowiednim miejscu w Serwisie, o wynikających z umowy: momencie rozpoczęcia współpracy oraz o wysokości:

a) w przypadku umowy o pracę - miesięcznego wynagrodzenia brutto przysługującego Talentowi.

b) w przypadku innej umowy cywilnoprawnej:

 1. stawki godzinowej – jeśli rozliczenie ma charakter godzinowy;
 2. stawki dziennej – jeśli rozliczenie ma charakter dzienny;
 3. stawki tygodniowej – jeśli rozliczenie ma charakter tygodniowy;
 4. stawki miesięcznej – jeśli rozliczenie ma charakter miesięczny .
 1. W przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie Talentu w ramach zawartej umowy o pracę jest zmienne należy podać wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
 2. Za moment nawiązania współpracy uznaje się dzień zawarcia umowy lub pierwszy dzień obowiązywania tej umowy -  w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi szybciej.
 3. W przypadku, gdy informacje, o których mowa w ust. 1 podał wcześniej Talent Firma jest zobowiązana w ww. terminie zweryfikować podane przez Talent informacje, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazać je BrainJobs.pl.
 4. BrainJobs.pl może zwrócić się do Firmy o przedstawienie odpowiednich dokumentów w celu zweryfikowania podanych przez Talent oraz Firmę informacji.
 5. Dokumentami, o których mowa w ust. 5 są w szczególności: umowa pomiędzy Talentem, a Firmą, potwierdzenie przelewu z wynagrodzeniem dla Talentu od Firmy.  

 

§ 5 Prowizja

 1. Prowizja należna BrainJobs.pl będzie wynosić 11% Podstawy Ustalenia Prowizji, o której mowa w ust. 2.
 2. Podstawa Ustalenia Prowizji wynosi, w przypadku zawarcia przez Firmę z Talentem:

a) umowy o pracę – dwunastokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego Talentowi na podstawie tej umowy .

b) innej umowy cywilnoprawnej:

i. w przypadku umowy rozliczanej godzinowo – kwota odpowiadającą wynagrodzeniu Talentu za 211 godziny pracy;

ii. w przypadku umowy rozliczanej dziennie – kwota odpowiadająca wynagrodzeniu Talentu za 26,4 dnia pracy;

iii. w przypadku umowy rozliczanej tygodniowo – kwota odpowiadająca wynagrodzeniu Talentu za 5,28 tygodnia pracy;

iv. w przypadku umowy rozliczanej miesięcznie – kwota odpowiadająca wynagrodzeniu Talentu za 1 miesiąc pracy;

 

 1. W przypadku, gdy Podstawa Ustalenia Prowizji wyliczana jest od kwoty zawierającej w sobie podatek VAT, podstawę tę oblicza się od kwoty nieuwzględniającej tego podatku (tj. od kwoty netto).
 2. Prawo do prowizji powstaje z dniem, w którym Talent i Firma rozpoczęli współpracę – w przypadku wątpliwości przyjmuje się, że jest to dzień rozpoczęcia pracy określony właściwą umową.
 3. Prowizja jest należna BrainJobs.pl również w przypadku nawiązania przez Firmę współpracy z Talentem w okresie 12 miesięcy od momentu ujawnienia przez Talent swoich danych Firmie, także w sytuacji, jeśli jest to kolejne zawarcie umowy pomiędzy Talentem i Firmą, a BrainJobs.pl nie otrzymało lub zwróciło otrzymaną Prowizję.
 4. Po ustaleniu Prowizji BrainJobs.pl wystawi Firmie odpowiednią fakturę VAT.
 5. Prowizja należna BrainJobs.pl stanowi kwotę netto i zostanie powiększona o należny podatek VAT.
 6. Firma jest zobowiązana do opłacenia faktury, na rachunek i w terminie tam wskazanym. Za datę zapłaty uznaje się datę wpłynięcia płatności na wskazany na fakturze rachunek bankowy BrainJobs.pl .
 7. Firma wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną.
 8. W trosce o satysfakcję Firmy oraz dbając o zatrudnianie najlepszych Talentów, w przypadku rozwiązania umowy z Talentem, z przyczyn niedotyczących Firmy, o których mowa w ust. 11 przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia współpracy z Talentem, Firmie przysługuje zwrot wpłaconej BrainJobs.pl Prowizji – na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 9. Firmie przysługuje zwrot Prowizji, o którym mowa w ust., 10 jeżeli w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia współpracy Firmy z Talentem:
  1. Firma kończy współpracę z Talentem z powodu niezadowalających wyników współpracy osiąganych przez Talent (w tym nie przedłuża umowy zawartej na okres próbny);
  2. Talent z własnej inicjatywy, dobrowolnie, zakończy współpracę z Firmą – z przyczyn innych niż związanych z rażącym naruszeniem przez Firmę obowiązków pracowniczych lub umowy pomiędzy Talentem a Firmą;
  3. Talent nie rozpocznie pracy, ponieważ Firma, zdecyduje się nie podejmować współpracy i przed jej rozpoczęciem – wycofa swoją ofertę, w tym rozwiąże umowę pomiędzy Talentem a Firmą;
 10. BrainJobs.pl zwróci Firmie wpłaconą Prowizję po przedstawieniu pisemnego oświadczenia przedstawionego przez Firmę i udokumentowania spełnienia się warunku, o którym mowa w ust. 11, w terminie 30 dni od jego przedłożenia – o ile ziszczenie się tego warunku nie będzie budzić wątpliwości. BrainJobs.pl może wymagać od Firmy m.in. przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających rozwiązanie umów zawartych pomiędzy Firmą i Talentem.
 11. Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku wypłacenia przez BrainJobs.pl Talentowi bonusu na zasadach określonych w Regulaminie dla Talentów dostępnym w Serwisie lub w wypadku gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 11.
 12. W przypadku, gdy Firma po otrzymaniu zwrotu Prowizji ponownie nawiąże współpracę z Talentem, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, Firma zapłaci BrainJobs.pl kwotę odpowiadającą kwocie zwróconej Prowizji, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ponownego nawiązania współpracy z Talentem.

 

§ 6 Zastrzeżenia

 1. Wszelkie dane Talentów pozyskane przez Firmę w Serwisie mogą być przetwarzane przez Firmę jedynie w celu i na czas prowadzenia rozpoczętej w Serwisie Rekrutacji, co oznacza, że Firma nie może gromadzić danych pozyskiwanych w związku z Serwisem w swoich bazach rekrutacyjnych na przyszłość. Zakaz ten nie dotyczy danych zatrudnionych w Firmie Talentów.
 2. Firma nie może zakazać Talentowi przekazania BrainJobs.pl dokumentów oraz innych informacji niezbędnych BrainJobs.pl do określenia kwoty wynagrodzenia należnej Talentowi od Firmy w związku z wykonywaną na rzecz Firmy pracą, a także zweryfikowania przez BrainJobs.pl informacji przekazanych przez Firmę.
 3. Firma jest zobowiązana do niepodejmowania jakichkolwiek działań w wyniku, których może dojść do zmniejszenia lub nieustalenia Prowizji.
 4. W przypadku działania lub zaniechania Firmy mogącego skutkować zmniejszeniem lub niewypłaceniem należnej BrainJobs.pl Prowizji lub innego wynagrodzenia Firma zapłaci BrainJobs.pl karę umowną w wysokości dwukrotności Prowizji, która bez tych działań lub zaniechań przysługiwałaby BrainJobs.pl. Przez takie działanie rozumie się m.in. utrudnianie ustalenia wysokości wynagrodzenia Talentu.
 5. Niezależnie od rozwiązania niniejszej umowy zobowiązania Firmy wobec BrainJobs.pl, których źródło powstało przed rozwiązaniem umowy, a w szczególności zobowiązanie do wypłaty Prowizji BrainJobs.pl w związku z danymi Talentów pozyskanymi przed rozwiązaniem umowy, pozostają w mocy. Do zdarzeń, które nastąpiły przed rozwiązaniem umowy jej postanowienia stosuje się odpowiednio, także po jej rozwiązaniu.
 6. BrainJobs.pl jedynie udostępnia platformę, która umożliwia Użytkownikom nawiązywanie kontaktu pomiędzy sobą, co oznacza, że nie bierze udziału w Rekrutacji prowadzonej przez Firmę i wszelkie koszty związane z prowadzoną przez siebie Rekrutacją ponosi Firma, a BrainJobs.pl nie ponosi odpowiedzialności za jej przebieg oraz efekt.
 7. BrainJobs.pl nie ponosi odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym informacji podanych w Profilu Talentu.
 8. Decyzja o ujawnieniu danych kontaktowych Talentu jest jego indywidualną decyzją, na którą BrainJobs.pl nie ma żadnego wpływu, co wynika ze specyfiki Serwisu.
 9. BrainJobs.pl ma prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Firmy w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
 10. BrainJobs.pl nie ponosi wobec Firmy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Firmę treści o charakterze bezprawnym.
 12. Korzystając z Serwisu Firma zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
  1. Umieszczania w Serwisie wyłącznie informacji zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym;
  2. Nie podejmować działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub naruszyć prawa BrainJobs.pl lub innych Użytkowników, a w szczególności nie uzyskiwać dostępu do informacji dla niej nie przeznaczonej, nie wyłudzać danych innych Użytkowników, nie umieszczać lub nie rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu plików o charakterze wirusów, robaków lub jakiegokolwiek innego złośliwego oprogramowania;
  3. Nie rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu,  a także przy wykorzystaniu danych uzyskanych z Serwisu, informacji mogących stanowić spam lub scam;
  4. Komunikować się z innymi Użytkownikami z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz z zachowaniem wzajemnego szacunku.
  5. Firma zobowiązuje się nie agregować oraz nie udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. W szczególności Firma nie będzie tworzyć baz danych opartych o informacje zawarte w Serwisie, ani nie kopiować jakiejkolwiek części baz danych zawartych w Serwisie, chyba, że skopiowanie to jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu w celu przeprowadzenia Rekrutacji i realizacji obowiązków Firmy wobec BrainJobs.pl .
  6. Firma przyjmuje do wiadomości, że BrainJobs.pl może wypłacić Talentowi dodatkowe premie (w tym wszelkie innego rodzaju wynagrodzenia, prowizje czy bonusy) związane z zatrudnieniem Talentu przez Firmę. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do określenia zasad wypłaty tych premii jest Brainjobs.pl. Firma nie będzie w żaden sposób utrudniać wypłaty tych premii, a w szczególności nie będzie wyciągać wobec Talentu żadnych konsekwencji w związku z otrzymaniem takiej premii od BrainJobs.pl.
  7. BrainJobs.pl przysługuje prawo do zablokowania dostępu do treści, co do której BrainJobs.pl posiada podejrzenie, iż narusza ona postanowienia niniejszego Regulaminu lub jest w jakikolwiek sposób niezgodna z prawem czy zasadami współżycia społecznego.
  8. Firma akceptuje fakt, iż w przypadku gdy Talent zarejestrował się w Serwisie za pośrednictwem osoby polecającej, osoba ta może uzyskać informację o fakcie zatrudnienia Talentu przez Firmę – z tym zastrzeżeniem, że BrainJobs.pl nie przekazuje jej informacji o wysokości wynagrodzenia Talentu.

 

§ 7 Działanie Serwisu

 1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies  z dostępem do sieci Internet, a dla rejestracji w Serwisie także aktywne konto email.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać BrainJobs.pl na adres email: kontakt@brainjobs .pl
 3. BrainJobs.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych BrainJobs.pl w związku z korzystaniem z Serwisu jest BrainJobs.pl.
 2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji, a także podczas korzystania z Serwisu, jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne do skorzystania z usług świadczonych w związku z Serwisem. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez BrainJobs.pl  w celu świadczenia usług w związku z Serwisem.
 3. Podmiot, którego dane dotyczą ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu i rozwiązanie umowy

 1. BrainJobs.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Firmy przypisany do jej Profilu.
 3. W przypadku, gdy Firma nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Firma powinna wysłać informację o tym na adres email kontakt@brainjobs.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę, bez wskazywania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Dla rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie złożone drogą elektroniczną, na adres e-mail:
  1. Dla Firmy – adres podany przez Firmę podczas rejestracji w Serwisie lub adres aktualnie przypisany do Profilu Firmy;
  2. Dla BrainJobs.pl - kontakt@brainjobs.pl
 6. Z momentem rozwiązania umowy następuje usunięcie Profilu Firmy w Serwisie.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Poprzez rejestrację w Serwisie Firma wyraża zgodę na wykorzystywanie jej nazwy oraz logotypu w Serwisie, a także podczas działań BrainJobs.pl mających na celu promowanie Serwisu poza nim jako wskazanie jej jako podmiotu rekrutującego poprzez Serwis.
 2. Jakiekolwiek prawa i obowiązki Firmy wynikające z niniejszego Regulaminu nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody BrainJobs.pl.
 3. Strony zobowiązuję się do dążenia do polubownego rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów co nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
 4. W przypadku sporów sądowych sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę BrainJobs.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 


 

 

Regulamin Promocji „Referencja”

Niniejszy dokument określa zasady prowadzenia promocji „Referencja”

 

§ 1 Definicje

  BrainJobs.pl - Braincode Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36D/1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000593431, nr NIP 5911697936, nr REGON 36329980000000, kapitał zakładowy 5 000 zł, będąca administratorem Serwisu.

  Bonus Talentu – Bonus przyznawany Talentowi zgodnie z § 5 Regulaminu dla Talentów.

  ID Polecającego  - unikalne ID Uczestnika.

  Link Polecający - indywidualny adres URL, zawierający ID przypisane do danego Uczestnika, umożliwiający rejestrację Nowego Talentu w Serwisie.

  Nowy Talent – użytkownik Serwisu rejestrujący się w Serwisie jako Talent, po raz pierwszy, poprzez Link Polecający otrzymany od innego użytkownika Serwisu.

  Premia – premia pieniężna przyznawana Uczestnikowi w ramach Promocji.

  Promocja - niniejsza promocja „Referencja”.

  Regulamin - niniejszy regulamin Promocji.

  Regulamin dla Talentów – regulamin określający zasady korzystania z Serwisu jako Talent, dostępny w Serwisie.

  Serwis - serwis internetowy BrainJobs.pl

  Talent – użytkownik zarejestrowany w Serwisie jako Talent.

  Uczestnik – każda osoba fizyczna, będąca zarejestrowanym w charakterze Talentu użytkownikiem Serwisu, biorąca udział w Promocji i polecająca innej osobie Serwis, celem zarejestrowania się tej osoby w Serwisie w charakterze Talentu.

 

§ 2 Zasady Promocji

 1. Organizatorem Promocji prowadzonej w oparciu o niniejszy regulamin jest BrainJobs.pl
 2. Promocja trwa od dnia 7.03.2016 do odwołania, nie krócej jednak niż do dnia 7.06.2016
 3. Promocja kierowana jest wyłącznie do użytkowników Serwisu zarejestrowanych jako Talent.
 4. Użytkownicy, którzy spełnili warunki Promocji przed jej zakończeniem, zachowują wszelkie prawa przysługujące im z tego tytułu.
 5. W celu skorzystania z Promocji Uczestnik powinien wygenerować za pośrednictwem serwisu ID Polecającego, a następnie udostępnić ID Polecającego lub Link Polecający osobie trzeciej celem zarejestrowania się przez nią w Serwisie, w charakterze Talentu.
 6. Promocja polega na tym, że BrainJobs.pl przyzna Premię każdemu Uczestnikowi Promocji, pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) Uczestnik udostępni ID Polecającego lub Link Polecający, osobie trzeciej która nie jest użytkownikiem Serwisu, a w szczególności nigdy nie była zarejestrowana w Serwisie jako Talent;

b) Osoba niebędąca Talentem, spełniająca warunki o których mowa w ustępie 8, zarejestruje się w Serwisie, w okresie trwania Promocji lub nie później niż 2 dni po jej zakończeniu, podając bezpośrednio w trakcie rejestracji ID Polecającego lub zarejestruje się bezpośrednio po kliknięciu w Link Polecający;

c) Osoba, o której mowa w lit. b), w przeciągu 12 miesięcy od zarejestrowania się w Serwisie, nawiąże współpracę z Firmą i spełni wszystkie warunki niezbędne do otrzymania Bonusu dla Talentu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla Talentów, z zastrzeżeniem ust. 9;

d) Uczestnik przekaże BrainJobs.pl – po spełnieniu się warunku, o którym mowa w lit. c) swój numer rachunku bankowego w banku krajowym oraz następujące dane niezbędne do wystawienia mu właściwego dokumentu PIT: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, właściwy urząd skarbowy;

 1. Premia wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) i jest wypłacana na rachunek bankowy podany przez Uczestnika. Wypłata Premii następuje w terminie 30 dni od spełnienia się wszystkich warunków, o których mowa w ust. 6.
 2. Promocja dotyczy tylko zarejestrowania w Serwisie Nowego Talentu, który nie był nigdy wcześniej użytkownikiem Serwisu – zarówno jako Talent, jak i jako Firma.
 3. Premia zostanie przyznana wyłącznie w przypadku zatrudnienia Nowego Talentu w Firmie, niebędącej Firmą powiązaną z Uczestnikiem. Za Firmę powiązaną uznaje się Firmę, w której Uczestnik lub członek jego najbliższej rodziny, rozumiany jako małżonek, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa:
  1. prowadzi swoje przedsiębiorstwo;
  2. zasiada w organach zarządzających Firmy (np. zarząd) lub jej organach nadzorczych (np. rada nadzorcza) lub jest prokurentem Firmy;
  3. bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 5% akcji lub udziałów w Firmie lub – w przypadku Firm prowadzonych w ramach spółki osobowej czy będących spółką cywilną – jest jej wspólnikiem;
  4. W terminie 14 dni od spełnienia się warunku, o którym mowa w ust. 6 lit. c) BrainJobs.pl skontaktuje się z Uczestnikiem celem uzyskania od niego danych, o których mowa w ust. 6 lit. d).
  5. ID Polecającego oraz Link Polecający właściwe dla Uczestnika są dostępne w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie.
  6. Link Polecający może zostać udostępniony przez Uczestnika osobie trzeciej m.in. za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności Serwisu, pozwalającej wysłać Link Polecający na podany przez Uczestnika adres e-mail.
  7. Nowy Talent przy rejestracji w Serwisie może podać tylko jedno ID Polecającego. Premia przyznawana jest wyłącznie temu Uczestnikowi, którego ID Polecającego zostało podane w czasie rejestracji przez Nowy Talent.
  8. W przypadku gdy Nowy Talent otrzymał kilka Linków Polecających – Premia przyznawana jest wyłącznie temu Uczestnikowi którego Link Polecający został bezpośrednio użyty do rejestracji w Serwisie przez Nowy Talent.
  9. Premia stanowi przychód Uczestnika i powinna zostać rozliczona we właściwym zeznaniu podatkowym – zgodnie z zasadami podatkowymi właściwymi dla Uczestnika, a Uczestnik może być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.

 

§ 3 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@brainjobs.pl
 2. BrainJobs.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 3. Procedura reklamacyjna opisana w niniejszym paragrafie nie wyłącza oraz w żaden sposób nie ogranicza uprawnień przysługujących Użytkownikowi w oparciu o przepisy prawa.

 

§ 4 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BrainJobs.pl
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z promocji. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez Brainjobs.pl w celu przeprowadzenia Promocji.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Serwisie.
 2. W sprawach związanych z Promocją Uczestnik może kontaktować się z BrainJobs.pl za pośrednictwem adresu e-mail: ceo@brainjobs.pl
 3. Zakazane jest wykorzystanie przez Uczestnika Promocji do celów bezprawnych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Promocji treści bezprawnych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin dla Talentów zaakceptowany przez Uczestnika.
 5. Udostępniając ID Polecającego lub Link Polecający - Użytkownik akceptuje warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.  

 

 

Regulamin Promocji „5 procent”

Niniejszy dokument określa zasady prowadzenia promocji „5 procent„

 

§ 1 Definicje

 1. BrainJobs.pl - Braincode Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36D/1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000593431, nr NIP 5911697936, nr REGON 36329980000000, kapitał zakładowy 5 000 zł, będąca administratorem Serwisu.
 2. Promocja - niniejsza promocja „5 procent”.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin Promocji.
 4. Regulamin dla Firm – regulamin określający zasady korzystania z Serwisu jako Firma, dostępny w Serwisie.
 5. Serwis - serwis internetowy BrainJobs.pl
 6. Prowizja - prowizja należna BrainJobs.pl od Firmy, ustalona zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 Regulaminu dla Firm.
 7. Podstawa Ustalenia Prowizji – Podstawa Ustalenia Prowizji, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu dla Firm.
 8. Uczestnik – każda użytkownik Serwisu zarejestrowany jako Firma.
 9. Firma – Firma w rozumieniu § 1 Regulaminu dla Firm.

 

§ 2 Zasady Promocji

 1. Organizatorem Promocji prowadzonej w oparciu o niniejszy regulamin jest BrainJobs.pl
 2. Promocja trwa od dnia 8.08.2016 do odwołania.
 3. Promocja kierowana jest wyłącznie do użytkowników Serwisu zarejestrowanych jako Firma.
 4. Promocja polega na tym, że w okresie trwania Promocji, Prowizja należna BrainJobs.pl wyniesie 5% Podstawy Ustalenia Prowizji.
 5. Prowizja, w wysokości o której mowa w ust. 4, pobierana będzie także gdy Firma nawiązała współpracę z Talentem już po zakończeniu Promocji, o ile proces rekrutacyjny za pośrednictwem Serwisu rozpoczął się w trakcie trwania Promocji.
 6. O odwołaniu Promocji BrainJobs.pl poinformuje Firmy za pośrednictwem Serwisu, za pośrednictwem wiadomości email na podany przez firmę podczas rejestracji, co najmniej 30 dni roboczych przed zakończeniem Promocji.

 

§ 3 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail: ceo@brainjobs.pl
 2. BrainJobs.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 3. Procedura reklamacyjna opisana w niniejszym paragrafie nie wyłącza oraz w żaden sposób nie ogranicza uprawnień przysługujących Użytkownikowi w oparciu o przepisy prawa.

 

§ 4 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BrainJobs.pl
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z promocji. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez BrainJobs.pl w celu przeprowadzenia Promocji.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Serwisie.
 2. W sprawach związanych z Promocją Uczestnik może kontaktować się z BrainJobs.pl za pośrednictwem adresu e-mail: ceo@brainjobs.pl
 3. Zakazane jest wykorzystanie przez Uczestnika Promocji do celów bezprawnych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Promocji treści bezprawnych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin dla Firm.